Standards

Notice :

Following are the Exposure Draft of Standards with Conceptual Framework:

0.0 Conceptual_Framework_.pdf

 

NEPAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (NFRS)

1.0 NFRS 1_.pdf

2.0 NFRS 2.pdf

3.0 NFRS 3.pdf

4.0 NFRS 4.pdf

5.0 NFRS 5.pdf

6.0 NFRS 6.pdf

7.0 NFRS 7.pdf

 8.0 NFRS 8.pdf

9.0 NFRS 9.pdf

10.0 NFRS 10.pdf

11.0 NFRS 11.pdf

12.0 NFRS 12.pdf

13.0 NFRS 13.pdf

14.0 NFRS 14.pdf

15.0 NFRS 15.pdf

16.0 NFRS 16.pdf

17.0 NFRS 17.pdf

 

NEPAL ACCOUNTING STANDARDS (NAS)

18.0 NAS 1.pdf

19.0 NAS 2.pdf

20.0 NAS 7.pdf

21.0 NAS 8.pdf

22.0 NAS 10.pdf

23.0 NAS 12.pdf

24.0 NAS 16.pdf

25.0 NAS 19.pdf

26.0 NAS 20.pdf

27.0 NAS 21.pdf

28.0 NAS 23.pdf

29.0 NAS 24.pdf

30.0 NAS 26.pdf

31.0 NAS 27.pdf

32.0 NAS 28.pdf

33.0 NAS 29.pdf

34.0 NAS 32.pdf

35.0 NAS 33.pdf

36.0 NAS 34.pdf

37.0 NAS 36.pdf

38.0 NAS 37.pdf

39.0 NAS 38.pdf

40.0 NAS 39.pdf

41.0 NAS 40.pdf

42.0 ... Read More


 

The Board prepared the Nepal Accounting Standards for Micro Entites (NAS for MEs) 2018 and sent to ICAN for the pronoucnement. Recently, ICAN made the pronouncement on it.

Click in the following link to view the ICAN Pronouncement Notice.

ICAN Notice

 

Note: 

Book of NAS for MEs has been published click in the following Link for detai:

(http://www.standards.org.np/asb/d/nas-for-micro-entities-2018-book- published/18/0/58#.XY2tqW_VLIU)

 

... Read More

 

The Board prepared the Nepal Accounting Standards for Not for Profit Organizations (NAS for NPOs) 2018 and sent to ICAN for the pronoucnement. Recently, ICAN made the pronouncement on it.

Click in the following link to view the ICAN Pronouncement Notice.

ICAN Notice

 

Note: Book of NAS for NPOs will be published by Kartik 2076.

 

... Read More

Carve Out on NFRS 

वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण Nepal Financial Reporting Standards (NFRSs) बमोजिम गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएको समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि केही मानहरु (Standards) लाई Carve-out प्रदान गरि सहजता प्रदान गर्नको लागि यस लेखामान बोर्डको ११७औं बैठकबाट निम्न बमोजिमको मानहरुमा गरिने Carve-out को विवरण स्वीकृत गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई पालना गर्न गराउन अनुरोध गरि पठाएको छ ।

Carve-out को स्वीकृत विवरण (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

... Read More

Nepal Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (NFRS for SMEs 2017)

(This book has been already published)

Rs. 500 (NRS)

 

You can buy this book from ASB Nepal Secretariat (Satdobato)

Ph: 01-5523314

... Read More

« previous12next »


Awareness Programs

  Awareness Programs for FY. 2076/077

Contact Us

Accounting Standards Board, Nepal (लेखामान बोर्ड, नेपाल)
5th Floor, ICAN Building,
Satdobato, Lalitpur, Nepal
Phone: +977-1-5523314
Fax : +977-1-5523314
Email: asb@standards.org.np, admin@standards.org.np

View Location Map

Feedback / Inquiry

This site has been visited 177418 times since June, 2014.